دنیا به لطف بودن تو جای بهتری ست
دیروزهای من پی فردای بهتری ست

بگذار تا غـزل بسرایم برای تـــــــو
حالا که واژه صاحب معنای بهتری ست

ممنون از اینکه هستی و معشوق من شدی
عاشق شدن همیشه تمنای بهتری ست

آغوش بی تکلف تو مأمن من است
دریا بدون تور چه دریای بهتری ست

عشقت تمام قاعده ها را به هم زده ست

حتی جنونِ محضِ تو لیلای بهتری ست

اصلا غزل برای چه بانو؟! خودت بگو
وقتی نگاه و بوسه الفبای بهتری ست

رضا احسان پوروقتی نباشی زندگی تلخ است...خیلی تلخ
حتی اگر لب وا کند دنیا به تحسینم

امید صباغ نو