دودِ این شهر مرا از نفس انداخته است

به هوایِ حــرمِ کرب و بلا محتــاجــمچقدر خسته ام آقا... مرا حرم ببرید