لطفا به ذهنم هم نیا تا بعد افطار
گیسوی خوشبوی تو جزء مبطلات است


" افسون صوفیا
"

+لازمه تکرار کنم که بدون مخاطبه؟! :)


خیلی وقته نگفتم که :


باشد که رستگار شویم :)