چون که از باب جواد تو کسی داخل شد

خنده دار است که دیگر به قسم فکر کنددعاگوتونم دوستان

امیدوارم به زودی قسمتتون شه