هر کودکی
            با این پیام
                            به دنیا می آید
که خـــدا              
هنــوز
 از انسان نومید نیست.


رابیندرانات تاگور


چقدر خوبه که تو هم مهرماهی شدی :)
خدا حفظت کنه واسمون ؛)برای اولین بار عمه شدم :)+عنوانِ پست در ادامه ی پستِ
سومین مذکر عزیزِ زندگیم بعد از حضرت پدر و آقای داداش بزرگه, تــــــــــــــــــویی!


باشد که رستگار شویم. :)