شک ندارم مادرم فهمیده من "میخواهمت"

سجده های آخرش این روزها طولانی است...


"عباس رزاقی"+ هعی...بدون مخاطبه این پست.اشتباه برداشت نشه :)