گفته بودم خونه ای که توش دختر نباشه جهنمه؟!


من دیگه حرفی ندارم... :)