من نمیدانم که چرا میگویند 

اسب حیوان نجیبی است , کبوتر زیباست

و چرا در قفس هیچکس کرکس نیست

گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد

چشم را باید شست

جور دیگر باید دید

واژه ها را باید شست

واژه باید خود باد ، واژه باید خود باران باشد

 

چتر ها را باید بست 

زیر باران باید رفت

فکر را  خاطره را زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید دید 

عشق را زیر باران باید جست...

 

( سهراب سپهری )


+باران دیوانه ام می کند...