پ.ن:تسنیم جونم ممنونم که این روزا هستی...

++:دلم برای نسترن بانوم شدیدا تنگه...نسترن بانو عاشقتم...بودنت به من میچسبه...همیشه باش رفیق...