بی ربط نوشت:  گفته بودم که ته تغاری بودن اصلا شیرین نیست؟! :(


بی ربط نوشت تر:                

                         سلیس و ساده بگویم: دلم گرفته برایت...