شدم از "درس" گریزان و به "عشقت" مشغول

بین این دو چه کنم نـقطه ی پیـــوند نبـود

مدرسه جای کسی بود که یک دغدغه داشت

جای آنها که به دنبالِ تــــــو بودند نبـــود!



+ماه دیگه این موقع کنکــــور تموم شده و خبری ازش نیست!مسخرس!

++بدون مخاطبه این پست!


اصلِ حالتون خوش