در هیچ اساسنامه ای , حق تماشای تو به رسمیت شناخته نشده است!


خیالت تخت , تحریــــــــم کن


چادر بکش به تمام چشم ها !


برنامه ی صلح آمیزی در کار نیست ...