این دلِ ناآروم ...

این بغضِ پُر درد ...

این ذهنِ آشفته ...

این "منِ" سردرگم ...

این دلتنگیِ غریب ...

این چشم اشک آلود...

این همه درد ...

همه و همه به یک چیز ختم می شود ...

من جمکران میخواهم آقاجانم ...جمکـــران میخواهم...دعوتم نمیکنی؟!


+شدیدا التمـــــــاس دعــــــا ...

++خوش به سعادت دوستانی که این چند روزه رفتن یا میرن جمکران...منو هم دعا کنید دوستانِ باسعادت...