دختر که باشی...

میدونی مردانه ترین دستی که میتونی تو دستت بگیری و دیگه از هیچی نترسی دستایِ گرم و مهربونِ پدرته...


روزِ باباها مبارک باشه :)+باید دختر باشی تا متوجه  علاقه ی متفاوت و خاصِ یه دختر به باباش بشی!!!این حسِ ناب قابلِ توضیح نیست اصن...فقط باید حسش کرد... :)

++خوشبخت منم که دارمت باباجونم.