هر که لب داد به این پنجره رسوا شد و رفت


داغ فولاد تو بر گرد دهان می ماند.....

+آقا دلم تنگه برات...