جزوه هایم پر شعر است، نمی دانم کِی ؟

درس، دست از سر شاعر شدنم بردارد...