کنکــــــــــور ارزش تــــــلاش کردن را دارد

امــــــــا ارزش غـــــــصه خــــــوردن را نــــــــــدارد...

 

کنکـــــور همـــه ی هــدف نیست...فقط یه راهه واسه رسیدن به هـــدف...

 

+جمله هایی از خــودم برای آرام کردن خــــودم:)))

++الآن قشنگ معلومه چقدر فشـــار رومه یا بیشتر توضیح بدم؟!!؟!!؟(هق هق هق(