باران که ببارد

بهار و تابستان و پاییز و زمستان نمیشناسد...

با همه ی زیباییش

وقتی ببارد احساست را درگیر می کند...

بهار , آرومت می کند

تابستان , سر شوقت می آورد

پاییز , عاشقت می کند

زمستان , دلتنگت می کند

باران که ببارد...

    دیوانه ات می کند....+عــــــــــاشق بارونم شدیــــــــــــد :)